Artikel: productontwikkeling, hoe en wat?

De ontwikkeling van een nieuw product is een vrij complex proces. Een weloverwogen start met een duidelijke doelstelling en een gestructureerde aanpak zijn noodzakelijk om dergelijk project voor alle betrokkenen aange- naam en overzichtelijk te laten verlopen. Tijdens een kennismakingsbijeenkomst geeft DPTechnics een duidelijk overzicht van de voorwaarden waaronder het haar opdrachten tot onderzoek en ontwikkeling van nieuwe toestellen en installaties vervult. Er kan tijdens deze bijeenkomst tevens een niet-openbaarmakingsovereenkomst worden afgesloten. Hieronder volgt een beknopt overzicht van alle stappen die moeten worden doorlopen om van een idee tot een product te komen dat klaar is voor vermarkting.

Projectanalyse en planning

De opdrachtgever omschrijft uitvoerig het te ontwikkelen toestel. De opdrachtgever verduidelijkt of het gaat om een totaal nieuw product dan wel om een vernieuwing van een reeds bestaand product of om een product die moet worden toegevoed aan een reeds bestaand systeem. Tijdens een eerste bijeenkomst krijgt DPTechnics verder een overzicht factoren zoals:

 • De functionaliteiten die het toestel moet kunnen vervullen.
 • Zal het toestel autonoom functioneren of maakt het deel uit van een groep toestellen binnen een installatie?
 • Zal er interactie zijn met andere apparatuur, zo ja, in welke mate en met welk soort apparatuur?
 • Is er nood aan een risocoanalyse betreffende de werking van het toestel?
 • Zijn er wettelijke verplichtingen of beperkingen betreffende de werking van het toestel?
 • Wordt dit toestel finaal ontwikkeld of wordt er gedacht aan latere uitbereiding van de functionaliteit encompatibiliteit?
 • Wat is de gewenste minimum levensduur; dit is bepalend voor de keuze van de electronische componenten die dan voldoende lang beschikbaar moeten blijven
 • De omgevingsfactoren waarin het nieuwe toestel zal moeten functioneren
 • Welke behuizing wordt voorzien voor het nieuwe toestel?
 • In welke hoeveelheden per productiecyclus verwacht men het toestel te produceren?
 • Zal het product B2B of B2C worden verkocht, moeten er bijgevolg verschillende GUI's worden voorzien voor professionelen en voor eindgebruikers?

Verder wordt ook besproken welke TTM en welke productiekost de opdrachtgever vooropstelt.

Voorstudie en proof of concept

Op basis van de projectanalyse voert DPTechnics een haalbaarheidsstudy uit. Naast een duidelijke projec- tomschrijving geeft deze studie een gedetailleerd overzicht van alle te ontwikkelen hardware en software met inschatting van de kostprijs en waarschijnlijke ontwikkelingstijd. De opdrachtgever krijgt een duidelijke, in stappen onderverdeelde, planning voor de uitvoering van het project waarbij tevens informatie betreffende de mogelijkheden tot subsidiring van het gehele project of van onderdelen ervan. Er wordt tevens uitgelegd welke certificeringen noodzakelijk zijn en welke wenselijk.

Dergelijke studie kan, afhankelijk van de complexiteit van het project, enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen. De kosten en vermoedelijke duurtijd van de studie worden vooraf aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd.

De studie is niet bindend. De opdrachtgever kan na kennisneming ervan vrij beslissen het project niet uit te voeren. Bij een positief besluit biedt DPTechnics de voorwaarden waaronder zij het project uitvoert, en de voorstudie ter ondertekening aan de opdrachtgever aan. Pas na ondertekening van deze documenten verbindt de opdrachtgever zich tot de uitvoering van het project.

Uitvoering van het project

Het project wordt door DPTechnics in verschillende stappen uitgevoerd zoals aangegeven in de studie.

 • Tekenen van het electriche schema voor de te ontwikkelen PCB
 • Ontwikkelen van het PCB design
 • Opstellen van de BOM
 • Ontwikkelen van de verschillende lagen onderliggende software architectuur
 • Ontwikkelen van GUI voor eindgebruiker of professionelen
 • Bouwen van een prototype
 • Doorvoeren van verschillende optimalisaties ter voorbereiding van de productie
 • Ontwikkelen van een passende behuizing
 • Productie van een testreeks
 • Uitvoeren van de nodige testen en proeven voor de gewenste certificeringen

Om zeker te zijn dat alles voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever worden tijdens de uitvoering van het project een aantal iteraties met de opdragever gepland. Deze regelmatige bijeenkomsten houden de opdrachtgever op de hoogte van de evolutie van het project. Hij krijgt een update over de reeds gerealiseerde stappen en onderdelen alsook over eventueel voorkomende vertragingen. Deze iteraties bieden tevens de gelegenheid noodzakelijke of gewenste wijzigingen of bijsturingen tijdig op te merken en uit te voeren zonder al te veel bijkomende kosten.

De testfase

Samen met de opdrachtgever worden een aantal testsites geselecteerd. De sites zijn bij voorkeur kenmerkend voor de verschillende omstandigheden waarin het nieuwe toestel zal moeten functioneren en bevinden zich best in de omgeving van de opdrachtgever. Zodra de testfase met voldoening is afgerond, alle eventuele fouten zijn opgelost en gevraagde aanpassingen zijn doorgevoerd, is het product klaar voor vermarkting. Het is duidelijk dat de duurtijd van deze testfase erg moeilijk kan worden ingeschat. Het is dan ook aan te raden als opdrachtgever niet te vroeg met het nieuwe product uit te pakken om teleurstellingen bij de eindklant te vermijden.